Członkostwo i opłaty

Członkiem Sekcji Strzeleckiej WKS „Flota” Gdynia może zostać osoba, która:

  1. Właściwie wypełni i podpisze deklarację członkowską (formularz w zakładce „Do pobrania).
  2. Uzyska pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na członkostwo (dotyczy osób niepełnoletnich).
  3. Zobliguje się do przestrzegania postanowień Statutu Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.
  4. Posiada obywatelstwo polskie.

Członkostwo w Klubie nabywa się na podstawie złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

Ustanie członkostwa następuje na podstawie złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa – obowiązuje opłata składki członkowskiej za miesiąc, w którym złożono pisemną rezygnację.

Składki członkowskie naliczane są do momentu złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub ustania członkostwa z innej przyczyny, określonej w Statucie Klubu.

Formularze „deklaracji członkowskiej” i „rezygnacji” dostępne są w zakładce „Do pobrania”.

OPŁATY:

Wszystkie opłaty dokonywać należy wyłącznie na nw. konto Sekcji Strzeleckiej:

Bank Pekao 41 1240 5354 1111 0010 4922 7380

W tytule przelewu należy wpisać dane członka zwyczajnego Sekcji Strzeleckiej,
za którego dokonywana jest opłata: imię i nazwisko, miesiąc i rok,

np. „Jan Kowalski, styczeń 2023” lub „Jan Kowalski, składka roczna 2023”.

Wysokości składek członkowskich są ustalane na dany rok kalendarzowy.

Składki członkowskie obowiązują od następnego miesiąca, w którym złożono pisemną deklarację.

Wysokość składki członkowskiej w okresie 01.01-31.12.2023 r. wynoszą:

  1. Dla członków grupy wyczynowej              – 100 zł za miesiąc.
  2. Dla członków grupy powszechnej            –   70 zł za miesiąc.

Składki członkowskie za dany miesiąc powinny zostać opłacone do 10. dnia każdego miesiąca. Składki członkowskie obowiązują za każdy miesiąc danego roku kalendarzowego, niezależnie od częstotliwości uczestniczenia w zajęciach.

Istnieje możliwość opłacenia składki za cały 2023 r. – maksymalnie w dwóch ratach do 28.02.2023 r.:

  1. Dla członków grupy wyczynowej              – 1000 zł za rok.
  2. Dla członków grupy powszechnej            –   700 zł za rok.

Szczegóły dotyczące składek członkowskich stosowanych w Sekcji Strzeleckiej WKS „Flota” Gdynia zawarte są w uchwale nr 02/2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich dla członków zwyczajnych Sekcji Strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia na 2023 r. (zakładka „Do pobrania”)

Skip to content