Członkostwo i opłaty

Udostępnij:

Członkiem Sekcji Strzeleckiej WKS „Flota” Gdynia może zostać osoba, która:

 1. Właściwie wypełni i podpisze deklarację członkowską
  (formularz w zakładce „Do pobrania).
 2. Uzyska pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na członkostwo
  (dotyczy osób niepełnoletnich).
 3. Zobliguje się do przestrzegania postanowień
  Statutu Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia.
 4. Posiada obywatelstwo polskie.

Członkostwo w Klubie nabywa się na podstawie złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

Ustanie członkostwa następuje na podstawie złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa – obowiązuje opłata składki członkowskiej za miesiąc, w którym złożono pisemną rezygnację.

Składki członkowskie naliczane są do momentu złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa
lub ustania członkostwa z innej przyczyny, określonej w Statucie Klubu.

Formularze „deklaracji członkowskiej” i „rezygnacji” dostępne są w zakładce „Do pobrania”.

OPŁATY:

Wszystkie opłaty dokonywać należy wyłącznie na nw. konto Sekcji Strzeleckiej:

Bank Pekao 41 1240 5354 1111 0010 4922 7380

W tytule przelewu należy wpisać dane członka zwyczajnego Sekcji Strzeleckiej,
za którego dokonywana jest opłata: imię i nazwisko, miesiąc i rok,

np. „Jan Kowalski, styczeń 2024” lub „Jan Kowalski, składka roczna 2024”.

Wysokości składek członkowskich są ustalane na dany rok kalendarzowy.

Składki członkowskie obowiązują od następnego miesiąca, w którym złożono pisemną deklarację.

Wysokość składki członkowskiej w okresie 01.01-31.12.2024 r. wynoszą:

 1. Dla członków grupy wyczynowej              – 100 zł za miesiąc.
 2. Dla członków grupy powszechnej            –   70 zł za miesiąc.

Składki członkowskie za dany miesiąc powinny zostać opłacone do 10 dnia każdego miesiąca. Składki członkowskie obowiązują za każdy miesiąc danego roku kalendarzowego, niezależnie od częstotliwości uczestniczenia w zajęciach.

Istnieje możliwość opłacenia składki za cały 2024 r. – maksymalnie w dwóch ratach
do 29.02.2024 r.:

 1. Dla członków grupy wyczynowej              – 1000 zł za rok.
 2. Dla członków grupy powszechnej            –   700 zł za rok.

Szczegóły dotyczące składek członkowskich stosowanych w Sekcji Strzeleckiej
WKS „Flota” Gdynia zawarte są w uchwale nr 01/12/2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów płatności składek członkowskich dla członków zwyczajnych Sekcji Strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia na 2024 r.
(zakładka „Do pobrania”)

Skip to content