Regulamin sekcji sportowych

Udostępnij:

REGULAMIN
SEKCJI SPORTOWEJ WOJSKOWEGO
KLUBU SPORTOWEGO „FLOTA” GDYNIA

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawą działalności Sekcji Sportowej Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia
są przepisy powszechnie obowiązującego prawa, wewnętrzne regulacje danego Polskiego Związku Sportowego, Statut Klubu, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, uchwały Walnego Zebrania Członków Sekcji Sportowej, uchwały i zalecenia  Zarządu Klubu oraz niniejszy regulamin.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SEKCJI SPORTOWEJ

§2

Zadaniem Sekcji Sportowej Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia jest
w szczególności:

 1. zapewnienie swoim członkom warunków do uprawiania sportu wyczynowego
  i powszechnego,
 2. kształtowanie wysokiego poziomu sportowego oraz godne reprezentowanie regionu
  i miasta Gdynia, w tym środowiska marynarskiego,
 3. integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą oraz popularyzowanie postaw prospołecznych i patriotycznych wśród własnych członków
  i społeczeństwa,
 4. popularyzacja sportu, przede wszystkim wśród mieszkańców z terenu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 5. zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego najlepszym sportowcom Klubu,
 6. prowadzenie działalności zmierzającej do zapewnienia stałego naboru młodzieży
  do sekcji sportowych,
 7. organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach
  i imprezach sportowych, w szczególności ujętych w planach poszczególnych Polskich Związków Sportowych,
 8. dbanie o właściwe utrzymanie i korzystanie ze sprzętu sportowego oraz obiektów sportowych.

ROZDZIAŁ 3

WŁADZE SEKCJI SPORTOWEJ

§3

Władzami Sekcji Sportowej Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia są:

 1. Walne Zebranie Członków Sekcji Sportowej,
 2. Zarząd Sekcji Sportowej.

§4

 1. Walne Zebranie Członków Sekcji może być zwyczajne, nadzwyczajne, sprawozdawcze.
 2. Zwyczajne czyli sprawozdawczo-wyborcze odbywa się na zakończenie kadencji zgodnie
  z zaleceniami Zarządu Klubu.
 3. Nadzwyczajne może być zwołane zgodnie z §37 pkt. 3 Statutu Klubu.
 4. Sprawozdawcze odbywa się corocznie do dnia 20 lutego i jest zwoływane przez Zarząd Sekcji Sportowej.

§ 5

Walne Zebranie Członków Sekcji Sportowej:

 1. ustala główne kierunki działalności Sekcji Sportowej,
 2. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji Sportowej,
 3. wybiera Zarząd Sekcji Sportowej,
 4. wybiera delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu.

§ 6

 1. Zarząd Sekcji Sportowej wybierany jest w głosowaniu tajnym spośród członków Sekcji Sportowej.
 2. Kadencja Zarządu Sekcji Sportowej trwa 4 lata.
 3. Zgodnie z §35 pkt. 3b Statutu Klubu, Zarząd Sekcji składa się 1-3 członków spośród których wybierany jest prezes i wiceprezes Zarządu.
 4. Zarządowi Sekcji Sportowej przysługuje prawo kooptacji członków do swego składu, jednak liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków Zarządu Sekcji.
 5. Zarząd Sekcji Sportowej organizuje działalność zmierzającą do wykonywania przez Sekcję Sportową zadań określonych Statutem Klubu, zaleceniami Zarządu Klubu oraz niniejszym regulaminem.
 6. Do obowiązków Zarządu Sekcji Sportowej należą w szczególności:
 7. przeprowadzanie posiedzeń Zarządu Sekcji Sportowej raz na kwartał,
 8. opracowanie rocznego planu finansowego Sekcji Sportowej do dnia 31 stycznia
  oraz  jego realizacja,
 9. opracowanie  rocznego planu pracy Zarządu Sekcji Sportowej,
 10. Zarząd Sekcji może utworzyć stanowisko i powołać Kierownika Sekcji,
 11. Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika Sekcji ustala Zarząd Sekcji w drodze uchwały,
 12. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na zabezpieczenie planu finansowego Sekcji Sportowej i Klubu,
 13. pozyskiwanie nowych członków oraz działaczy do pracy społecznej
  na rzecz Sekcji Sportowej i Klubu,
 14. organizowanie oraz stały nadzór nad opłacaniem składek członkowskich w Sekcji Sportowej,
 15. nawiązywanie współpracy z organami władz sportowych w dyscyplinie sportowej reprezentowanej przez Sekcję, oraz szkołami i instytucjami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i rozwój Sekcji,
 16. wnioskowanie do Zarządu Klubu w sprawach wyróżnień lub kar członków Sekcji Sportowej,
 17. przeprowadzanie wnikliwych analiz wyników sportowych osiąganych przez
  zawodników Sekcji Sportowej w zawodach rozgrywanych w kraju i za granicą, składanych  kwartalnie Zarządowi Klubu,
 18. popularyzowanie osiągnięć Sekcji Sportowej oraz Klubu,
 19. udzielanie pomocy w organizacji zawodów sportowych, treningów, obozów
  i zgrupowań szkoleniowych oraz innych imprez organizowanych przez Sekcję Sportową i Klub,
 20. coroczne opracowywanie materiałów sprawozdawczych z działalności Sekcji Sportowej i przedkładanie ich Zarządowi Klubu,
 21. składanie wniosków do Zarządu Klubu.

ROZDZIAŁ 4

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU SEKCJI SPORTOWEJ

§ 7

 1. W szczególności do obowiązków Prezesa Zarządu Sekcji należy:
 2. kierowanie całokształtem działalności Zarządu Sekcji Sportowej i reprezentowanie Sekcji Sportowej na zewnątrz,
 3.  realizacja rocznego planu pracy Zarządu Sekcji Sportowej,
 4. nadzorowanie działalności Sekcji Sportowej oraz poszczególnych członków Zarządu Sekcji Sportowej,
 5. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu Sekcji Sportowej oraz organizowanie pracy Zarządu Sekcji Sportowej,
 6. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem uchwał, zaleceń Zarządu Klubu
  i Zarządu Sekcji Sportowej  oraz realizacją obowiązujących planów pracy szkoleniowo-sportowej i wychowawczej członków Sekcji Sportowej,
 7. występowanie z inicjatywą w zakresie rozwoju, modernizacji i eksploatacji bazy szkoleniowo-sportowej Sekcji Sportowej,
 8. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Sekcji Sportowej do Zarządu Klubu.
 9. Zarządu Sekcji Sportowej samodzielnie określa zakresy obowiązków dla pozostałych członków Zarządu Sekcji Sportowej celem ich sprawnego funkcjonowania.

ROZDZIAŁ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SEKCJI SPORTOWEJ

§ 9

 1. Prawa i obowiązki członków Sekcji Sportowej określa Statut Klubu.
 2. Obowiązkiem członka zwyczajnego Sekcji Sportowej jest w szczególności:
 3. stałe dążenie do podnoszenia poziomu sportowego oraz ambitna walka
  o uzyskiwanie jak najlepszych wyników w zawodach sportowych,
 4. zachowanie godne sportowca,
 5. systematyczne oraz aktywne uczestnictwo w treningach, zawodach i zgrupowaniach sportowych,
 6. przestrzeganie obowiązujących przepisów sportowych oraz zasad fair play
  w rywalizacji sportowej.

ROZDZIAŁ 6

MIENIE ORAZ FINANSE

§ 10

 1. Potrzeby materialno-finansowe Sekcji Sportowej realizuje się zgodnie z planem finansowym Sekcji Sportowej zatwierdzonym przez Zarząd Klubu.
 2. Sekcja Sportowa prowadzi swoją działalność finansową wyłącznie do wysokości posiadanych własnych środków pieniężnych.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Nadzór nad działalnością Zarządu Sekcji Sportowej sprawuje Zarząd Klubu.
 2. Wyznaczony przez Zarząd Klubu wiceprezes Zarządu jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla wszystkich pracowników Klubu.
 3. Zarząd Klubu niezależnie od uprawnień wynikających z treści niniejszego Regulaminu może:
 4. zlecić Sekcji Sportowej realizację dodatkowych zadań wynikających z działalności statutowej Klubu,
 5. w uzasadnionych przypadkach istotnej niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa uchylić lub zmienić decyzję Zarządu Sekcji Sportowej.
 6. Walne Zebranie Członków Sekcji może uchwalić własny regulamin pod warunkiem,
  że uchwalony regulamin nie będzie sprzeczny z obowiązującym w Klubie regulaminem sekcji sportowej.

§ 12

W ramach Sekcji Sportowej mogą działać zorganizowane grupy zawodników, którzy zakończyli karierę sportową lub osoby, które chcą  uprawiać daną dyscyplinę sportową jedynie rekreacyjnie nie uczestnicząc w rywalizacji sportowej na profesjonalnym poziomie:

 1. wskazane powyżej osoby mogą być członkami zwyczajnymi lub wspierającymi Sekcję Sportową. Decyzję w tym względzie podejmuje Zarząd Klubu na wniosek Zarządu Sekcji,
 2. szczegółowy sposób funkcjonowania wskazanych powyżej osób w takiej grupie określają regulaminy Polskich Związków Sportowych danej dyscypliny sportowej.

Podstawa prawna: Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów WKS „Flota” Gdynia
z dn. 19. 04.2018 r.

Skip to content