Zasady gospodarki finansowej

Udostępnij:

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „FLOTA” GDYNIA

ROZDZIAŁ 1

ZASADY OGÓLNE

 1. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia zwany dalej Klubem działa na podstawie przepisów:
 2. Ustawy o Sporcie,
 3. Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach,
 4. Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Klubu i Sekcji,
 5. Statutu Klubu.
 6. Klub jest stowarzyszeniem  i posiada osobowość prawną.
 7. Gospodarka finansowa Klubu prowadzona jest na podstawie aktualnie obowiązujących aktów prawnych określających szczegółowe zasady gospodarki finansowej kraju.

ROZDZIAŁ 2

KOMPETENCJE ZARZĄDU KLUBU W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ

 1. Zarząd Klubu politykę finansową realizuje zgodnie z przyjętą Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Zarządza majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z §31 Statutu Klubu.
 3. Określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej Klubu i Sekcji Sportowej.
 4. Podejmuje uchwały w przypadku konieczności ponoszenia wydatków nie ujętych
  w rocznym planie finansowym Klubu.
 5. Udziela zgodę na organizację imprez sportowych lub rekreacyjnych poprzez ujęcie
  ich w Rocznym Kalendarzu Imprez Sportowych Klubu zatwierdzanym do 30 grudnia.
 6. Dla każdej imprezy sportowej ujętej w Rocznym Kalendarzu Zarząd Klubu powołuje Komitet Organizacyjny Imprezy Sportowej.

ROZDZIAŁ 3

MAJĄTEK KLUBU

 1. Majątek Klubu stanowią:
 2. nieruchomości,
 3. ruchomości,
 4. fundusze,
 5. inne prawa majątkowe (wierzytelności).
 6. Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki
  i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 7. Klub może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 • Na finanse Klubu składają się:
 • składki członkowskie,
 • dotacje, spadki,  darowizny i zapisy,
 • dochody z własnej działalności,
 • dochody z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej,
 • inne.
 • Tworzy się Fundusz Rozwoju Klubu, zwany dalej Funduszem.
 • Środki pieniężne Funduszu pochodzą przede wszystkim z nadwyżek uzyskanych w wyniku realizacji rocznych planów finansowych Sekcji i Klubu, mogą też pochodzić ze źródeł ujętych w pkt. 4.

ROZDZIAŁ 4

OPRACOWANIE I REALIZACJA ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO KLUBU

 1. Podstawą działalności w zakresie gospodarki finansowej Klubu jest roczny plan finansowy.
 2. Plany  finansowe  sekcji sportowych stanowią integralną część Planu Finansowego Klubu,
 3. Projekt planu finansowego Klubu zatwierdza Zarząd Klubu do 1 marca.
 4. Projekt planu finansowego Klubu po zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu staje się planem finansowym do realizacji dla Klubu i Sekcji Sportowych.
 5. W przypadku konieczności zmiany kierunków i wysokości wydatków w stosunku
  do obowiązującego planu finansowego decyzję podejmuje Zarząd Klubu a w przypadku Sekcji Sportowej jej Zarząd.
 6. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie Funduszu następuje
  w drodze wspólnej uchwały Zarządu Klubu i prezesów Zarządów Sekcji Sportowych Klubu.
 7. Nadzór nad realizacją planu finansowego Klubu sprawuje Zarząd Klubu, za jego bieżącą realizację odpowiada wyznaczony wiceprezes Zarządu Klubu.
 8. Odpowiedzialność za realizację planu finansowego Sekcji Sportowej spoczywa
  na Zarządzie  Sekcji.
 9. Nadwyżka powstała po zrealizowaniu planu finansowego Sekcji Sportowej przeznaczona jest na Fundusz Rozwoju Klubu w wysokości 25%, a pozostała część po uzgodnieniu Zarządu Klubu z Zarządem Sekcji Sportowej do sekcji, która tę nadwyżkę wypracowała.
 10. Strata powstała po realizacji rocznego planu finansowego jest podstawą
  do uruchomienia przez Zarząd Klubu planu naprawczego a w dalszej konsekwencji  rozwiązanie Sekcji Sportowej zgodnie z §31 literą n) Statutu Klubu.

ROZDZIAŁ 5

DZIAŁALNOŚĆ KSIĘGOWEGO KLUBU

 1. Odpowiedzialność  księgowego Klubu wynika z zakresu jego obowiązków.
 2. Projekty uchwał Zarządu Klubu i Zarządu Sekcji, pociągające za sobą skutki finansowe muszą być uzgadniane z księgowym Klubu, który wyraża swoją opinię o projekcie
  na piśmie.

ROZDZIAŁ 6

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu, po konsultacji z Zarządem Sekcji Sportowej.
 2. Składki członkowskie wpłacane są wyłącznie na subkonta Sekcji Sportowych Klubu,
  za regularne wpłaty swoich członków odpowiada Zarząd  Sekcji.
 3. Nadzór nad realizacją powyższych postanowień sprawuje wyznaczony przez Zarząd Klubu wiceprezes Zarządu Klubu.
 4. Zebranymi składkami dysponuje Zarząd Sekcji zgodnie z zatwierdzonym planem
  finansowym.

ROZDZIAŁ 7

UPOWAŻNIENIA DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

 1. Zgodnie z §41 Statutu Klubu dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism
  w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest łączne działanie: prezesa Zarządu i członka Zarządu lub wiceprezesa i dwóch członków Zarządu.
 2. Zasadą jest obrót bezgotówkowy, płatność przelewem.

ROZDZIAŁ 8

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

 1. Celem nadrzędnym organizacji imprez sportowych oprócz wymiaru sportowego powinien być zysk finansowy dla Sekcji i Klubu.
 2. Komitet Organizacyjny Imprezy Sportowej jest odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie finansowe imprezy sportowej.

Podstawa prawna: Uchwała  Walnego Zgromadzenia Delegatów WKS „Flota” Gdynia
z dnia 19.04.2018 r.

Skip to content