Statut WKS FLOTA Gdynia

Udostępnij:

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

 1. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia, w skrócie „WKS Flota Gdynia”, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem opierającym swoją działalność na przepisach prawa, w tym następujących ustaw:
 2. Z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 210, z późn. zm.),
 3. Z dnia 25 czerwca 2010 r. o Sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.),
  3.z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).


§ 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.


§ 3


Klub posiada osobowość prawną.


§4


Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników na zasadach określonych przez Zarząd Klub.


§ 5


W swej działalności Klub współdziała z administracją państwową oraz samorządową, innymi stowarzyszeniami i ich związkami, związkami sportowymi, osobami prawnymi i fizycznymi.


§ 6


Klub używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

 1. Klub używa odznaki, która przedstawia stylizowaną tarczę koloru granatowego opasaną biało-żółtą obwódką. Pole stylizowanej tarczy przecinają trzy ukośnie ułożone pasy koloru białego. W lewym górnym roku tarczy umieszczony jest napis „WKS” wykonany dużymi literami pisma drukowanego koloru białego. W dolnej części stylizowanej tarczy umieszczony jest napis „FLOTA” wykonany dużymi literami pisma drukowanego koloru białego, przy czym górna cześć litery „F” napisu FLOTA zachodzi na ukośnie ułożone pasy. Poniżej stylizowanej tarczy, jak też po jej bokach ułożone są dwa stylizowane gałązki laurowe koloru żółtego, przy czym linie zarysu liści wykonane są cienkimi liniami koloru czarnego.
 2. Barwami WKS „Flota” są kolory niebieski i biały.
 3. Klub może posiadać sztandar.

ROZDZIAŁ 2
CELE KLUBU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§8


Celem statutowym Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa
w zakresie:
a) sportowego szkolenia dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w wybranych dyscyplinach sportu,
b) upowszechniania kultury fizycznej , w tym dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego i integrowania procesu szkolenia z działalnością wychowawczą,
c) upowszechniania kultury fizycznej wśród żołnierzy, pracowników wojska ich rodzin, jak również mieszkańców z terenu działalności Klubu,
d) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
w tym podejmowania działań na rzecz rozwoju dyscyplin sportowo użytecznych
dla wojska,
e) popularyzowania i promowania postaw prospołecznych i patriotycznych,
f) organizowania działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych,
g) promowania i organizowania imprez sportowych.

§ 9


W celu zapewnienia środków finansowych na realizację zadań statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą.


§ 10


Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) tworzenie struktur i warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych,
b) organizowanie szkolenia sportowego, w szczególności w dyscyplinach użytecznych dla Sił Zbrojnych RP,
c) organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach
i imprezach sportowych, w szczególności ujętych w planach Polskich Związków Sportowych,
d) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i patriotycznych,
e) budowę, modernizację i właściwe utrzymanie obiektów sportowych oraz urządzeń towarzyszących,
f) zapewnianie kadrze szkoleniowej możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
g) organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
h) kolekcjonowanie historycznego i współczesnego wyposażenia i uzbrojenia Wojska Polskiego.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11


Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać osoba fizyczna, składając podpisaną deklarację członkowską.
 2. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna oraz krajowe
  i zagraniczne osoby prawne, które zadeklarują wspieranie Klubu finansowo, rzeczowo lub w inny sposób.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju i działalności Klubu.

§ 13


Osoba małoletnia może zostać członkiem zwyczajnym Klubu, jeżeli spełni warunek wymieniony w §12 pkt. 1 i przedstawi pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych.

§ 14

 1. Członkostwo zwyczajne oraz wspierające nabywa się na podstawie złożonej pisemnie deklaracji członkowskiej zatwierdzonej przez Zarząd Klubu lub upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.
 2. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi reprezentowani są w Klubie
  przez wskazanego imiennie przedstawiciela.

§ 15

 1. Członek zwyczajny Klubu ma:
  a) czynne i bierne prawo wyborcze, pod warunkiem ukończenia 16 roku życia,
  b) prawo składania wniosków i uczestniczenia w przedsięwzięciach Klubu oraz uzyskiwania informacji o działalności Klubu i jego efektach,
  c) prawo korzystania na zasadach określonych przez władze Klubu z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu,
  d) prawo noszenia odznaki i stroju sportowego w barwach Klubu.
 2. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich.
 5. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu z głosem doradczym.

§ 16


Członkowie zobowiązani są do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klub,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu,
c) regularnego opłacania składek członkowskich (dotyczy członków zwyczajnych).

§ 17


Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
b) wykreśleniu z ewidencji członków za niepłacenie składek członkowskich przez okres co najmniej trzech miesięcy (po uprzednim powiadomieniu),
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
d) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
e) śmierci członka.

§ 18


Dobrowolne wystąpienie z Klubu członka małoletniego wymaga pisemnej zgody rodziców /opiekunów prawnych.


§ 19

 1. Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków, osiągnięcia oraz udział w działalności sportowej członkowie Klubu mogą być wyróżnieni i nagrodzeni przez Zarząd Klubu: dyplomem, pismem pochwalnym, nagrodą rzeczową lub pieniężną, odznaką Za zasługi dla WKS „Flota” Gdynia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Klubu nadaje tytuł Honorowy Członek WKS „Flota” Gdynia.

§ 20

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń obowiązujących w Klubie Zarządowi Klubu przysługuje prawo nakładania na członków Klubu następujących kar:
  a) upomnienia,
  b) ostrzeżenia,
  c) nagany,
  d) czasowego pozbawiania praw członkowskich,
  e) wykluczenia z Klubu.
 2. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu wszczyna Zarząd Klubu.
  W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 3. Tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Klubu.
 4. Na wniosek Zarządu Klubu Walne Zgromadzenie Członków Klubu może pozbawić osobę fizyczną tytułu Honorowy Członek WKS „Flota” Gdynia.
 5. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członka Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o ukaraniu.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE KLUBU

§21


Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Dopuszcza się możliwość skrócenia kadencji władz Klubu, rozstrzyga o tym wyłącznie uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu przyjęta większością 2/3 głosów w obecności 3/4 uprawnionych do głosowania.
 3. Władzom Klubu przysługuje prawo kooptacji członków do swojego składu, jednakże liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz pochodzących z wyboru.
 4. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania,
  o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Dany organ władzy Klubu może zarządzić głosowanie tajne.

§ 23

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwoływane przez Zarząd Klubu.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Klubu może być sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze, nadzwyczajne:
  a) raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału, Zarząd Klubu zwołuje Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
  b) na zakończenie kadencji władz Klubu Zarząd Klubu zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu,
  c) w zależności od potrzeb, istnieje możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 24


Uprawnienia Walnego Zgromadzenia Członków Klubu posiada Walne Zgromadzenie Delegatów w przypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 200 członków zwyczajnych.


§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Klubu należy:
a) określenie głównych kierunków działalności statutowej i polityki finansowej Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu
i Komisji Rewizyjnej,
c) podjęcie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie absolutorium
dla ustępującego Zarządu,
d) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Klubu,
f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
g) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
h) zatwierdzenie Regulaminu Sekcji Sportowej i Zasad Gospodarki Finansowej Klubu,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i członków Klubu,
j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla pozostałych władz.

§ 26

 1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Drugi termin może być zwołany w każdym czasie, nie wcześniej niż tego samego dnia na 15 minut po pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 27

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu biorą udział:
  a) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Klubu biorą udział:
  a) z głosem decydującym – delegaci członków zwyczajnych,
  b) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali wybrani delegatami, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 3. Liczbę delegatów z danej Sekcji Sportowej, uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Klubu, ustala się w następujący sposób:
  a) w Sekcjach Sportowych liczących do 100 członków zwyczajnych na każdych
  10 członków zwyczajnych wybierany jest 1 delegat,
  b) w Sekcjach Sportowych liczących powyżej 100 członków zwyczajnych
  na każdych kolejnych 30 członków wybierany jest dodatkowo 1 delegat.
 4. Delegatem Klubu może być tylko członek mający przynależność sekcyjną wybrany
  na Walnym Zgromadzeniu Członków Sekcji.
 5. Mandat delegata trwa cztery lata i ustaje w chwili:
  c) utraty członkostwa zgodnie z §17,
  d) zawieszenia Sekcji Sportowej,
  e) rozwiązania Sekcji Sportowej,
  f) skrócenia kadencji władz Klubu.

§ 28


O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Zarząd Klubu zawiadamia pisemnie członków Klubu co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 29

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu może być zwołane przez Zarząd Klubu, na żądanie Komisji Rewizyjnej oraz na żądanie 1/2 delegatów.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu może obradować nad sprawami innymi niż określone w zdaniu poprzednim, jeżeli wyrazi na to zgodę 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwołane na żądanie
  1/2 delegatów ma prawo odwołać Zarząd Klubu.

§ 30

 1. Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków, którzy wybierają spośród siebie prezesa Zarządu, i dwóch wiceprezesów Zarządu.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Klubu. W czasie nieobecności prezesa Zarządu jego zadania wykonuje wskazany przez niego wiceprezes Zarządu.
 3. Wyznaczony przez Zarząd Klubu wiceprezes Zarządu jest pracodawcą
  w rozumieniu Kodeksu Pracy dla wszystkich pracowników Klubu.
 4. Funkcję prezesa Zarządu Klubu można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące
  po sobie kadencje.
 5. Członkiem Zarządu Klubu może zostać członek Klubu z minimum czteroletnim stażem działalności w Klubie.

§ 31


Do zakresu działalności Zarządu Klubu należy:
a) kierowanie działalnością Klubu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu, regulaminów oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Klubu,
b) uchwalenie rocznego planu działalności programowej i finansowej,
c) zatwierdzenie rocznego bilansu i innych sprawozdań finansowych,
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Klubu,
f) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Klubu,
g) ustalanie wewnętrznych regulaminów Klubu,
h) przyjmowanie i wykreślanie członków Klubu,
i) ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
j) podejmowanie uchwał w sprawach Klubu niezastrzeżonych do właściwości innych władz,
k) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Klubu,
l) reprezentowanie Klubu na zewnątrz wobec organów władz państwowych
i samorządowych oraz sądowych, a także wobec osób fizycznych i prawnych,
m) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu,
n) podejmowanie decyzji w sprawach powoływania i rozwiązywania Sekcji Sportowych oraz przystąpienia Klubu do związku stowarzyszeń sportowych,
o) członkowie Zarządu Klubu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 z 2000r.
z późn. zm.), decyzję o powyższym może podjąć Zarząd Klubu stosowną uchwałą.

§ 32

 1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu Klubu podpisują wszyscy członkowie biorący udział w posiedzeniu.
 3. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za realizację postanowień Statutu ujętych w §31.
 4. O odpowiedzialności członków Zarządu rozstrzyga Walne Zgromadzenie Członków Klubu większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych
  do głosowania.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która:
  a) jest członkiem Zarządu lub pełni inną funkcję w Klubie,
  b) pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
  lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  c) była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 z 2000r. – z późn. zm.), decyzję o powyższym może podjąć Zarząd Klubu stosowną uchwałą.

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu sprawozdanie ze swej działalności.
 3. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków Klubu wniosek w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Klubu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami z ustaleń kontrolnych i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
 6. Wniosek do Zarządu Klubu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu zapada zwykłą większością głosów.
 7. Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Klub.

ROZDZIAŁ 5
SEKCJE SPORTOWE KLUBU

§ 35

 1. W celu stworzenia członkom możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportowych
  i prowadzenia szkolenia specjalistycznego Zarząd Klubu powołuje Sekcje Sportowe, które są jednostkami organizacyjnymi Klubu.
 2. Regulamin działania Sekcji Sportowej zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 3. Władzami Sekcji są:
  a) Walne Zebranie Członków Sekcji,
  b) Zarząd Sekcji składający się z 1-3 członków spośród których wybierany
  jest prezes i wiceprezes Zarządu,
 4. Członkowie Zarządu Sekcji Sportowej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
  niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306 z 2000r.
  z późn. zm.), decyzję o powyższym może podjąć Zarząd Klubu stosowną uchwałą.

§ 36


Działalność Sekcji prowadzona jest w oparciu Statut Klubu, Regulamin Sekcji Sportowej, uchwały Walnego Zgromadzania Członków Klubu, Walnego Zebrania Członków Sekcji
oraz postanowienia innych władz Klubu.

§ 37

 1. Najwyższą władzą Sekcji Sportowej jest Walne Zebranie Członków Sekcji zwoływane przez Zarząd Sekcji.
 2. Walne Zebranie Członków Sekcji może być sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze, nadzwyczajne:
  a) raz w roku, nie później niż do 20 lutego, Zarząd Sekcji zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Sekcji,
  b) na zakończenie kadencji władz Sekcji Zarząd Sekcji zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Sekcji,
  c) w zależności od potrzeb, istnieje możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Sekcji.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji może być zwołane przez Zarząd Sekcji:
  a) na polecenie Zarządu Klubu,
  b) na żądanie 2/3 członków Sekcji.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Sekcji Zarząd Sekcji zawiadamia pisemnie członków Sekcji co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Sekcji.

§ 38


Walne Zebranie Członków Sekcji:
a) ustala główne kierunki działalności Sekcji,
b) wybiera delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Klubu,
c) wybiera Zarząd Sekcji,
d) ma prawo odwołać się od decyzji o rozwiązaniu Sekcji Sportowej do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 39


Do zakresu działalności Zarządu Sekcji Sportowej należy:
a) uchwalenie rocznego planu działalności organizacyjno-szkoleniowej,
b) uchwalenie rocznego planu finansowego,
c) odpowiedzialność za realizację planów ujętych w literach a) i b),
d) składanie rocznego sprawozdania z działalności Sekcji Walnemu Zebraniu Członków Sekcji,
e) składanie przez prezesa Zarządu Sekcji rocznego sprawozdania z działalności Sekcji na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu,
f) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na utrzymanie i rozwój Sekcji,
g) podejmowanie decyzji w sprawie działalności Sekcji niezastrzeżonych
do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji lub władz Klubu.

§ 40

 1. Prezes Zarządu Sekcji reprezentuje Sekcję na zewnątrz na podstawie stosownego upoważnienia wydanego przez Zarząd Klubu.
 2. Zarząd Klubu w uzasadnionych przypadkach istotnej niezgodności z obowiązującymi przepisami może uchylić lub zmienić decyzję Zarządu Sekcji Sportowej.
 3. Zarząd Klubu może zlecić Zarządowi Sekcji Sportowej realizację dodatkowych zadań wynikających z działalności statutowej Klubu.

ROZDZIAŁ 6
SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI

§ 41


Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu, wymagane jest łącznie działanie prezesa Zarządu i członka Zarządu lub wiceprezesa i dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 7
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

§ 42

 1. Majątek Klubu stanowią:
  a) nieruchomości,
  b) ruchomości,
  c) fundusze,
  d) inne prawa majątkowe /wierzytelności/.
 2. Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 3. Klub może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 4. Na finanse Klubu składają się:
  a) składki członkowskie,
  b) dotacje, spadki, darowizny i zapisy,

c) dochody z własnej działalności,
d) dochody z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej.

 1. Finanse Klubu prowadzone są przez Zarząd Klubu na podstawie „Zasad Gospodarki Finansowej Klubu” uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu
  przy przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.
 2. Klub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  w zakresie:
  a) 93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
  b) 93.12.Z – działalność klubów sportowych,
  c) 93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  d) 93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
  e) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  f) 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  g) 55.20.Z – obiekty noclegowo turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  h) 47.64.Z – sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach,
  i) 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach.
 3. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a wypracowany wskutek tego dochód w całości przeznaczony.

§ 43


Klub nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracodawcy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 44


Wszelkie postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków Klubu dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności 3/4 uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ 8
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 45


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

§ 46

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje większością 2/3 głosów Walne Zgromadzenie Członków Klubu w obecności 3/4 uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie Członków Klubu podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu, powołuje likwidatora i określa jego prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47


Wszystkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne Klubu, o ile nie należą do kompetencji innych władz, ustala Zarząd Klubu.

§ 48


W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym regulacje: ustawy o sporcie, Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 49


Statut wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu w tym przedmiocie.

Podstawa prawna : Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego “Flota” Gdynia z 19.04.2018 r.

Skip to content